Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Nowak

Dariusz Nowak

Przewodniczący

Okręg: nr 9, zdobyte głosy: 256, przynależność: Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU stała I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. członek
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH stała Zgodnie z Uchwałą nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód, Rada Miejska Międzychodu może odbywać posiedzenia wspólne komisji stałych. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Naprawa nawierzchni drogi biegnącej wzdłuż bloków przy ul. św. Jana Pawła II 28a, b i c w Międzychodzie zapytanie 2019-01-10 2019-01-22
3 Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Podgórnej w Międzychodzie zapytanie 2019-01-10 2019-01-25
4 Zapewnienie właściwego stanu budynków po byłym hotelu Pod Białym Orłem oraz po byłym domu handlowym w Międzychodzie zapytanie 2019-01-10 2019-01-25
5 Umieszczenie przy ulicy łączącej ul. Daszyńskiego oraz ulicę Podgórną znaków zakazujących zatrzymywania się i postoju zapytanie 2019-01-10 2019-01-22
6 Czy dla miejscowości Zatom Stary oraz obszaru Międzychodu, na którym są zlokalizowane ul. Na Skarpie, ul. Słoneczna, ul. T. Remiszewskiej oraz ul. J. Kinala obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego zapytanie 2019-01-10 2019-01-23
21 informacja na temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na temat funkcji terenu (plac zlokalizowany u zbiegu ulic Ratajczaka oraz Portowej) oraz rozważanie możliwości wykonania prac modernizacyjnych placu wraz z przyległym terenem nieutwardzonym pod kątem funkcji parkingu oraz podanie orientacyjnego kosztu prac modernizacyjnych. interpelacja 2019-02-26 2019-03-19
25 Czy strzelnica w Przedlesiu wymaga działań remontowych i modernizacyjnych ? Czy Gmina Międzychód występowała w 2018 r. w konkursie pn. „Strzelnica w powiecie”. interpelacja 2019-03-08 2019-03-19
29 Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Polnej w Międzychodzie. interpelacja 2019-04-29 2019-05-14
40 Interpelacja w sprawie współfinansowania przez Gminę Międzychód przebudowy drogi powiatowej nr 1722P do miejscowości Tuczępy. interpelacja 2019-07-04 2019-07-22
42 Zapytanie o środki finansowe na upamiętnienie międzychodzkich powstańców, okolicznościową publikację oraz inne formy upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia powrotu Międzychodu do macierzy. zapytanie 2019-07-12 2019-07-25
43 Interpelacja w sprawie instalacji na odcinku ul. Polnej (nr 18-25) w Międzychodzie progu zwalniającego. interpelacja 2019-07-12 2019-07-31
47 Interpelacja w sprawie dofinansowania przez gminę Międzychód zakupu endoskopu dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie. interpelacja 2019-08-28 2019-09-06
56 Interpelacja w sprawie dostarczenia informacji na temat terminów przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 próbnych alarmów przeciwpożarowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzychód. interpelacja 2019-11-26 2019-12-05
57 Interpelacja w sprawie zainstalowania czujnika jakości powietrza w okolicy ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie, czyli miejsca lokalizacji zarówno przedszkola, jak i szkoły specjalnej i ponadpodstawowej. interpelacja 2019-11-26
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-15 18:06:24 uchwała nr 2 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań przeciw
2018-11-15 18:14:17 uchwała nr 3 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań przeciw
2018-11-15 18:16:15 uchwała nr 4 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań za
2018-11-15 18:17:56 uchwała nr 5 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań wstrzymał się
2018-11-22 12:51:34 uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 12:57:19 uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:02:02 uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:10:20 uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:06:23 uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:11:14 uchwała w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:12:20 uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. wstrzymał się
2018-12-06 16:09:44 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-06 16:10:38 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018”. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-06 16:11:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-18 17:02:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:04:49 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:05:36 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:06:08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:06:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:07:12 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:07:38 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 – 2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 18:40:40 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:16:01 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:20:44 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:21:16 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2019-01-29 17:01:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:03:10 Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Międzychód. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:04:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:04:52 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód". IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:08:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/64/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Międzychodzie i nadania jej statutu. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-02-26 16:52:59 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:54:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:55:19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Międzychodu. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:55:54 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Międzychód. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:56:52 Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:57:48 Uchwała w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:58:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:59:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:00:04 Uchwała w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:00:42 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:01:48 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:02:16 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:02:51 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:03:58 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 6 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:04:23 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 7 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:04:49 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 8 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:12 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 9 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:35 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 10 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:57 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 11 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:14:26 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:15:24 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:12:22 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. (reasumpcja) V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-03-06 16:03:07 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:03:47 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:05:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:09:17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:17:15 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:16:16 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-26 17:09:11 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:12:44 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:13:19 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 121. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:13:59 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662). VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:14:29 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:14:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28). VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:15:26 Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód oraz ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2019 roku. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:15:52 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2019 roku. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:16:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, prowadzone na terenie Gminy Międzychód przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Międzychód, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-03-26 17:16:51 Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu gminy Międzychód. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.03.2019 r. za
2019-04-30 16:54:56 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:56:18 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:57:04 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:57:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:58:39 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:59:27 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:00:17 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:01:01 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:02:03 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:02:47 Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-05-28 17:01:08 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:02:10 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:02:56 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:03:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:04:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim w Łowyniu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:05:40 Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:06:17 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Międzychodu do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-31 15:37:06 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel gminy Międzychód”. UROCZYSTA X SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 31.05.2019 r. za
2019-06-18 16:49:16 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:50:59 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:51:39 Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:52:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:52:59 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:53:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:54:33 Uchwała w sprawie powierzenia Międzychodzkiemu Ośrodkowi Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektu sportowego. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:55:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:56:19 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:56:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:57:57 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:58:55 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-25 16:46:42 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 17:54:44 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 17:55:21 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-18 17:00:24 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-25 18:03:57 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Międzychodzkiemu na organizowanie przez Powiat Międzychodzki przewozów pasażerskich. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. wstrzymał się
2019-06-25 18:04:52 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. wstrzymał się
2019-06-25 18:05:37 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. wstrzymał się
2019-06-25 18:06:26 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:07:20 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:08:13 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:08:53 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:09:29 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:10:04 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 2.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:10:37 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 2.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:11:12 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:11:50 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:12:24 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:13:00 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:13:36 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:14:14 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAG NR 4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:14:45 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:15:26 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 6 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:16:01 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 7 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:16:34 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 8 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:17:05 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 9 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:17:38 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-07-09 16:01:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Piaskowym w Zatomiu Nowym. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 09.07.2019 r. za
2019-07-09 16:03:46 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 09.07.2019 r. za
2019-08-27 17:04:42 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zadanie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726P, w miejscowości Gralewo. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:06:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 na odcinku od drogi pow. nr 1726P do m. Tuczępy. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:07:05 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup karetki dla Szpitala w Międzychodzie. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:07:58 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:08:39 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:09:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:10:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:11:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:12:18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:12:57 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:13:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód". XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:14:15 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:15:03 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:34:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:35:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1). XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:35:44 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:37:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-10-01 17:47:46 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:48:52 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:49:35 Uchwała w sprawie nadania urzędowych nazw ulic we wsi Łowyń. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:50:20 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160). XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:50:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (teren „GS”). XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:51:32 Uchwała w sprawie przyjęcia programu „Międzychodzka Karta Seniora". XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:52:09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup endoskopu dla Szpitala w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:52:44 Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:53:30 Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Międzychód pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:54:07 Uchwała w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:54:48 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. Rynkowej 6. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-29 17:23:54 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. wstrzymał się
2019-10-29 17:25:03 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. wstrzymał się
2019-10-29 17:25:51 Uchwała w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:26:33 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 121. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:27:21 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu nr XI/81/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:28:14 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:59:41 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 18:00:41 Uchwała w sprawie opłaty targowej. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 18:01:31 Uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 18:02:16 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:56:37 Wniosek Radnego Adama Dobkowicza do Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: w paragrafie 1 pkt. 1 lit. a) obniżyć stawkę podatku z 95 gr na 92 gr. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:57:59 Wniosek Radnego Adama Dobkowicza do Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: w paragrafie 1 pkt. 2 lit. b) obniżyć stawkę podatku z 22,90 zł na 22,20 zł. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-11-26 16:58:30 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 16:59:50 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. - głosowanie unieważniono XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:05:05 Uchwała nadająca Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie patrona. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:06:00 Uchwała zmieniająca uchwałę dot. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:06:42 Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy Międzychód. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:07:27 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:08:13 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:09:21 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:10:23 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:11:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:11:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:12:52 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVII/319/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzychód. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:13:33 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzychód. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:14:20 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu nr XI/81/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:15:10 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-11-26 17:03:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. - reasumpcja XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.11.2019 r. za
2019-12-17 17:04:35 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:05:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:06:51 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:07:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:08:09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:08:47 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:09:27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:10:04 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Międzychód na rok szkolny 2019/2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:10:48 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:11:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:12:13 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:12:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:13:34 Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (teren boiska). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:15:09 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Głażewo (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:15:52 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Skrzydlewo (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:16:31 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Tuczępy (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:17:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kamionna (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:17:48 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Mnichy i Mniszki. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:38:35 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020 – 2026. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. wstrzymał się
2019-12-17 17:39:32 Uchwała zmieniająca uchwałę dot. nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie patrona. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:40:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, prowadzone na terenie Gminy Międzychód przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Międzychód, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:40:58 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Lewice, gmina Międzychód. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:41:41 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Muchocin, gmina Międzychód. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 19:01:27 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. wstrzymał się