Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grzegorz Kurek

Grzegorz Kurek

Radny

Okręg: nr 4, zdobyte głosy: 266, przynależność: Klub Radnych "Razem i Odpowiedzialnie"

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA REWIZYJNA stała I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. wiceprzewodniczący
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU stała I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. członek
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH stała Zgodnie z Uchwałą nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód, Rada Miejska Międzychodu może odbywać posiedzenia wspólne komisji stałych. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-15 17:46:10 uchwała nr 1 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań przeciw
2018-11-15 18:06:24 uchwała nr 2 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań przeciw
2018-11-15 18:14:17 uchwała nr 3 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań przeciw
2018-11-15 18:16:15 uchwała nr 4 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań za
2018-11-15 18:17:56 uchwała nr 5 - głosowanie testowe spotkanie organizacyjne - testowanie głosowań za
2018-11-22 12:51:34 uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 12:57:19 uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:02:02 uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:10:20 uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:06:23 uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:11:14 uchwała w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-11-22 13:12:20 uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. I SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 22.11.2018 r. za
2018-12-06 16:09:44 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-06 16:10:38 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2018”. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-06 16:11:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. II SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.12.2018 r. za
2018-12-18 17:02:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:04:49 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2021. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:05:36 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:06:08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:06:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:07:12 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:07:38 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019 – 2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 18:40:40 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:16:01 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:20:44 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2018-12-18 17:21:16 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.12.2018 r. za
2019-01-29 17:01:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:03:10 Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Międzychód. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:04:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:04:52 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód". IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-01-29 17:08:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/64/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Międzychodzie i nadania jej statutu. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.01.2019 r. za
2019-02-26 16:52:59 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:54:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:55:19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Międzychodu. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:55:54 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Międzychód. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:56:52 Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:57:48 Uchwała w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:58:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 16:59:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:00:04 Uchwała w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:00:42 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:01:48 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:02:16 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:02:51 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:03:58 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 6 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:04:23 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 7 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:04:49 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 8 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:12 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 9 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:35 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 10 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:05:57 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 11 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:14:26 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:15:24 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-02-26 17:12:22 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla obrębu Wielowieś. (reasumpcja) V SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 26.02.2019 r. za
2019-03-06 16:03:07 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:03:47 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:05:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:09:17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:17:15 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-03-06 16:16:16 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. nadzwyczajna VI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 06.03.2019 r. za
2019-04-30 16:54:56 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:56:18 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:57:04 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:57:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:58:39 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 16:59:27 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:00:17 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:01:01 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1). VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:02:03 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-04-30 17:02:47 Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.04.2019 r. za
2019-05-28 17:01:08 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:02:10 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:02:56 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:03:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:04:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim w Łowyniu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:05:40 Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-28 17:06:17 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Międzychodu do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2019 r. za
2019-05-31 15:37:06 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel gminy Międzychód”. UROCZYSTA X SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 31.05.2019 r. za
2019-06-18 16:49:16 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:50:59 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:51:39 Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:52:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:52:59 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:53:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:54:33 Uchwała w sprawie powierzenia Międzychodzkiemu Ośrodkowi Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektu sportowego. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:55:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:56:19 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:56:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:57:57 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-18 16:58:55 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-25 16:46:42 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 17:54:44 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 17:55:21 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-18 17:00:24 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 18.06.2019 r. za
2019-06-25 18:03:57 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Międzychodzkiemu na organizowanie przez Powiat Międzychodzki przewozów pasażerskich. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. przeciw
2019-06-25 18:04:52 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. wstrzymał się
2019-06-25 18:05:37 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:06:26 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:07:20 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:08:13 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:08:53 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:09:29 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 1.4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:10:04 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 2.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:10:37 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 2.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:11:12 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:11:50 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:12:24 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.3 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:13:00 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:13:36 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o częściowym nieuwzględnieniu UWAGI NR 3.5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:14:14 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAG NR 4 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:14:45 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 5 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:15:26 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 6 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:16:01 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 7 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:16:34 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 8 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:17:05 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI NR 9 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-06-25 18:17:38 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (stadion). Etap 3. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - ABSOLUTORIUM - 25.06.2019 r. za
2019-07-09 16:01:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Piaskowym w Zatomiu Nowym. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 09.07.2019 r. za
2019-07-09 16:03:46 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 09.07.2019 r. za
2019-08-27 17:04:42 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zadanie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726P, w miejscowości Gralewo. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:06:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 na odcinku od drogi pow. nr 1726P do m. Tuczępy. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:07:05 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup karetki dla Szpitala w Międzychodzie. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:07:58 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:08:39 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:09:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:10:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:11:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:12:18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:12:57 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:13:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód". XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:14:15 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:15:03 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:34:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:35:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1). XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:35:44 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-08-27 17:37:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 27.08.2019 r. za
2019-10-01 17:47:46 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:48:52 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:49:35 Uchwała w sprawie nadania urzędowych nazw ulic we wsi Łowyń. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:50:20 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160). XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:50:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (teren „GS”). XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:51:32 Uchwała w sprawie przyjęcia programu „Międzychodzka Karta Seniora". XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:52:09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup endoskopu dla Szpitala w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:52:44 Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:53:30 Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Międzychód pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:54:07 Uchwała w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-01 17:54:48 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. Rynkowej 6. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 01.10.2019 r. za
2019-10-29 17:23:54 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:25:03 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:25:51 Uchwała w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:26:33 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku mieszkalnym położonym w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 121. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:27:21 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu nr XI/81/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:28:14 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:59:41 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. przeciw
2019-10-29 18:00:41 Uchwała w sprawie opłaty targowej. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 18:01:31 Uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 18:02:16 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. za
2019-10-29 17:56:37 Wniosek Radnego Adama Dobkowicza do Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: w paragrafie 1 pkt. 1 lit. a) obniżyć stawkę podatku z 95 gr na 92 gr. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. przeciw
2019-10-29 17:57:59 Wniosek Radnego Adama Dobkowicza do Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: w paragrafie 1 pkt. 2 lit. b) obniżyć stawkę podatku z 22,90 zł na 22,20 zł. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.10.2019 r. przeciw
2019-12-17 17:04:35 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:05:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2019-2023. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:06:51 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:07:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:08:09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:08:47 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:09:27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:10:04 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Międzychód na rok szkolny 2019/2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:10:48 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:11:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:12:13 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:12:55 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:13:34 Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (teren boiska). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:15:09 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Głażewo (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:15:52 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Skrzydlewo (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:16:31 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Tuczępy (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:17:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kamionna (wieś). XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:17:48 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Mnichy i Mniszki. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:38:35 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020 – 2026. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:39:32 Uchwała zmieniająca uchwałę dot. nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie patrona. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:40:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, prowadzone na terenie Gminy Międzychód przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Międzychód, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:40:58 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Lewice, gmina Międzychód. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 17:41:41 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w miejscowości Muchocin, gmina Międzychód. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2019-12-17 19:01:27 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 17.12.2019 r. za
2020-01-21 16:41:36 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 21.01.2020 r. za
2020-01-21 16:42:21 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 21.01.2020 r. za
2020-01-21 16:43:05 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód". XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 21.01.2020 r. za
2020-01-21 16:43:57 Uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Międzychód górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Międzychód. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 21.01.2020 r. za
2020-01-21 16:45:00 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Międzychód, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 21.01.2020 r. za
2020-02-11 16:06:54 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzychód. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-11 16:08:05 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-11 16:09:04 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-11 16:09:52 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-11 16:10:46 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/234/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-11 16:11:34 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej, dz. nr 24/12). XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. wstrzymał się
2020-02-11 16:18:40 Uchwała w sprawie rozpatrzenia pisma w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 11.02.2020 r. za
2020-02-25 17:01:38 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.02.2020 r. za
2020-02-25 17:02:58 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.02.2020 r. za
2020-02-25 17:03:44 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28). XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.02.2020 r. za
2020-03-30 16:29:38 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:30:48 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:31:32 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala w Międzychodzie. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:32:19 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Międzychód. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:33:01 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:33:56 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i budynków niemieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Międzychód. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:35:43 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzychód w 2020 roku. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:36:25 Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód oraz ustalenia sezonu kąpielowego na Kąpielisku na Jeziorze Mierzyńskim w 2020 roku. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:37:14 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Międzychód (dz. nr 1202/1, 1080/1) i część obrębu Dzięcielin. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-03-30 16:37:51 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzychód. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.03.2020 r. za
2020-05-28 16:23:16 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:24:48 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:25:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:26:11 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzychód w 2020 roku. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:26:57 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy ambonie klasycystycznej w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:27:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie spółki. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:28:17 Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Międzychodu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-05-28 16:28:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 28.05.2020 r. za
2020-06-30 16:37:44 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 17:52:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 17:53:20 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 17:59:17 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 18:00:31 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 18:01:10 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI nr 1 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań). XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 18:02:00 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o nieuwzględnieniu UWAGI nr 2 wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań). XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-06-30 18:02:26 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań). XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 30.06.2020 r. za
2020-08-25 16:37:35 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:39:25 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:42:58 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:44:18 Uchwała w sprawie opłaty targowej. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:45:32 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:46:33 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Kwilczu. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:47:14 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Międzychód na rok szkolny 2020/2021. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:48:23 Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:49:06 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:50:04 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzychodu. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:50:45 Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:51:40 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (Domat). XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:52:23 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Mierzyn - Drzewce (teren ow). XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:53:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, ul. Hubala). XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-08-25 16:53:49 Uchwała w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.08.2020 r. za
2020-09-29 16:15:49 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:16:51 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2020-2026. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:17:42 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Międzychód na rok szkolny 2020/2021. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:18:26 Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Międzychód. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:19:04 Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:19:48 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662). XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:20:27 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski). XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:21:08 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1). XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:21:54 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych za środków budżetu Gminy Międzychód na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy Międzychód. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:22:43 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębów: Bielsko, Wielowieś, Zatom Stary, Głażewo, Łowyń, Mnichy. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za
2020-09-29 16:23:25 Uchwała w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć publicznych z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 29.09.2020 r. za